II Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Refleksy" - do 15.12.2009
Dodane przez moderator03 dnia 23.09.2009 20:18
Wziąć garść słów, dowolną ilość swobodnej wyobraźni, szczyptę refleksji, całość wycyzelować, zachowując odpowiednie proporcje, odstawić na jakiś - niezbędny do zdystansowania - czas
i… wiersz gotowy. Warto nadać mu życie, ot choćby wysyłając
w poetyckie konkury.D. K. „Klub Skolwin”, pozytywnie doświadczony i życzliwie nastrojony, ogłasza niniejszym wszem i wobec, że II Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Refleksy"
zostaje stosownym Regulaminem ustanowiony.


____________________________________________________________________________

Regulamin
II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
"Refleksy"1. Organizator:

Organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Refleksy" jest Dom Kultury "Klub Skolwin" z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon (091) 421 80 20, telefon/faks (091) 421 80 18, email: klubskolwin@wp.pl
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Marek Maj

2. Cele Konkursu

Celem konkursu jest:
• wyłuskanie najciekawszych autorów spośród osób piszących wiersze,
• rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką,
• popularyzacja twórczości literackiej,
• rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego.

3. Miejsce i terminy

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.
Termin nadsyłania prac konkursowych na adres organizatora do dnia 15 grudnia 2009 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia
13 lutego 2010 roku w siedzibie Organizatora.

4. Zasady i warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w 4 egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. W osobnej, zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu.
Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane w innych konkursach.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

Powołane przez Organizatora Jury wyłoni Laureatów Konkursu. Jury oceniać będzie poszczególne wiersze, a nie ich zestawy jako całość.
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 1 000,- zł
II nagroda 700,- zł
III nagroda 500,- zł

Trzy wyróżnienia po 300,- zł

Jury zastrzega sobie możliwość innych od przewidzianych w Regulaminie rozstrzygnięć Konkursu oraz innego podziału nagród.
Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.
O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni do dnia 5 lutego 2010 roku.

6. Uwagi dodatkowe

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu:
telefon/faks: (091) 421 80 18, telefon: (091) 421 80 20, e-mail: klubskolwin@wp.pl

Rozszerzona zawartość newsa