VIII Regionalny Konkurs Literacki im. K.I. Gałczyńskiego - do 15.06.2010
Dodane przez moderator2 dnia 22.04.2010 11:01
REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs ma zasięg regionalny. W konkursie może wziąć udział każdy, kto do dnia terminu dostarczenia prac ukończy 17 rok życia. Organizatorzy zapraszają do udziału również autorów spoza regionu polickiego, pod warunkiem, że ich prace konkursowe będą (choćby w części) nawiązywać do problematyki naszego regionu. Organizatorzy oczekują zestawów 3-7 wierszy i opowiadań do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (30 linijek na stronie) koniecznie w 3 egzemplarzach. Prace o większej objętości nie będą oceniane. Utwory nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane i nagradzane. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz na publikację pracy w almanachu pokonkursowym.

2. Prace konkursowe powinny być nie podpisane, a tylko opatrzone godłem (słownym pseudonimem), uwidocznionym również na zaklejonej kopercie, w której należy umieścić dane osobowe autora i jeśli to możliwe, materiał w wersji elektronicznej (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, nota biograficzna i płyta CD lub dyskietka z przysłanym na konkurs materiałem).

3. Autor może przedłożyć na konkurs zarówno poezję, jak i prozę. Utwory mogą mieć dowolną tematykę, wszakże organizatorzy zachęcają do podejmowania tematyki regionalnej, nawiązującej do realiów Ziemi Polickiej, w sensie historycznym bądź współczesnym.

4. Dla laureatów przewiduje się nagrody rzeczowe. Wyłonione w konkursie utwory laureatów zostaną opublikowane nieodpłatnie w almanachu pokonkursowym. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i publikacji w almanachu.

5. Uroczystość finałowa konkursu odbędzie się pod koniec 2010 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci oraz społeczność regionu zostaną powiadomieni. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą oraz nie zwracają kosztów podróży.

6. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do 15 czerwca 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Biblioteka im. M. Skłodowskiej-Curie
ul. Wojska Polskiego 15
72-010 Police
z dopiskiem Konkurs im. K. I. Gałczyńskiego

Utwory nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Nadesłane prace oceni Jury powołane przez Organizatorów. Werdykt Jury jest ostateczny. Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informują o ich odrzuceniu z powodów regulaminowych, wraz z Jury rozstrzygają sprawy sporne oraz nie ujęte Regulaminem.

8. Regulamin Konkursu, aktualne informacje o nim, jak również wyniki, będą dostępne na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.police.pl.
Dodatkowych informacji udziela pani Anna Słowińska, tel. 091-312-17-13.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa