II Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Struna orficka"...
Dodane przez moderator1 dnia 08.03.2007 16:24
...organizuje Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego "Topos" w Sopocie.

W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18 niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy w pięciu kopiach, opatrzonych godłem. Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego. Rękopisy nie będą rozpatrywane. Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres organizatora.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Wojciech Gawłowski (przewodniczący), Wojciech Kass, Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak.

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości: I nagroda - 1200 zł; II nagroda - 800 zł; III nagroda - 600 zł; IV nagroda - 400 zł. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego "Topos". Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w dniu 22 września 2007 roku podczas Festiwalu "Wszystko jest poezją" w Ostrowskim Centrum Kultury.

Termin: do 30 czerwca 2007 roku.
Adres: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki " Struna orficka"


Dodatkowe informacje: w godz. 10.00 -15.00, Tel. 0 501 025 071 - przew. jury Wojciech Gawłowski lub 062 736 40 60 (Ostrowskie Centrum Kultury).
Rozszerzona zawartość newsa