XXXI OKP "Milowy Słup" Konin 2011 - do 9.09.2011
Dodane przez moderator2 dnia 05.08.2011 22:13
Regulamin XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Milowy Słup" Konin 2011

Cele konkursu:
- inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej
- ujawnienie talentów
- stworzenie możliwości wydania najlepszych prac w zbiorze poetyckim

Zasady:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat.
2. W konkursie nie mogą brać udziału dwukrotni zdobywcy głównej nagrody w poprzednich edycjach.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora tylko jednego zestawu 3 wierszy w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz w formie pliku tekstowego (w formacie doc lub rtf) utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych.
4. Każdy wiersz należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godło) autora, ten sam znak należy umieścić na kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do regulaminu) z danymi osobowymi oraz zgodą na wykorzystanie prac w publikacjach.
5. Zestawy niespełniające warunków podanych w punktach 2 i 3 nie będą uwzględniane przez jury.
6. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych - w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury - bez wypłaty honorarium.
7. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.
8. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Termin nadsyłania prac:
1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 9 września 2011 roku.
2. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul. Dworcowa 13
62-510 Konin

z dopiskiem: Milowy Słup

Ogłoszenie wyników:
1. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z jurorami nastąpi 21 października 2011 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.
2. Organizator zastrzega wyłącznie osobisty odbiór nagród i wyróżnień.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.
4. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz okolicznościowe upominki ufundowane przez organizatora.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Prezydenta Miasta Konina.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Koninie, Towarzystwo Przyjaciół Konina
Główny sponsor konkursu: Autostrada Wielkopolska SA w Poznaniu

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony: www.mbp.konin.pl.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa