XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Buławę Hetmańską" - do 15.03.2013
Dodane przez moderator2 dnia 03.02.2013 20:22
Regulamin XXVI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O Buławę Hetmańską"

Organizatorzy: Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku, Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP.

Cele: wymiana doświadczeń twórczych, budzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej, propagowanie piękna Białegostoku i regionu Zielonych Płuc Polski.


Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych i związkowych.

2. Tematyka wierszy nie jest ograniczona.

3. Uczestnicy nadsyłają zestawy 5 utworów poetyckich, niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nienagradzanych w innych konkursach.

4. Prace konkursowe w 4 egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy) należy opatrzyć godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie z tym samym godłem podać jego rozwiązanie (powtórzyć godło, podać imię i nazwisko, adres, telefon, zawód) i wysłać na adres:

Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP
ul. Sienkiewicza 46
15-004 Białystok

z dopiskiem na kopercie: "Konkurs poetycki"

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.

6. Nagrody rzeczowe i dyplomy nie będą wysyłane pocztą.

7. O nagrodach Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Terminy: nadsyłanie zestawów do 15 marca 2013 r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 8-9 czerwca 2013 r. w Białymstoku.

Nagrody: Buławy Hetmańskie – Złota, Srebrna i Brązowa, nagrody rzeczowe.

Ustalenia dodatkowe: Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych i wybranych przez Jury utworów w wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatora. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133/97 poz. 883. Nadesłanie wierszy na Konkurs oznacza, iż uczestnik jest autorem nadesłanych tekstów i nie narusza praw osób trzecich.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa