XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka - do 29.03.2013
Dodane przez moderator2 dnia 08.03.2013 00:29
Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Redakcja "Głosu Karczewa" ogłaszają XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka.


Regulamin Konkursu

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy bez względu na przynależność do związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 5 utworów poetyckich o dowolnej tematyce, w 5 egzemplarzach maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane w formie papierowej lub na stronie internetowej. Zestawy powinny być opatrzone godłem.
3. Organizatorzy nie ograniczają liczby zestawów nadesłanych przez jednego autora.
4. Do tekstów należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, co teksty, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko, dokładny adres autora prac, telefon.
5. Prace należy nadsyłać do 29 marca 2013 roku na adres:

Redakcja "Głosu Karczewa"
05-480 Karczew
ul. Warszawska 28

z dopiskiem "Konkurs poetycki"

Prace, które organizatorzy konkursu otrzymają po terminie, nie będą brały udziału w konkursie. Liczy się data stempla pocztowego.
6. Organizatorzy podkreślają, że Nagrody I stopnia oraz II stopnia mogą być przyznane dla jednego twórcy raz na trzy lata.
7. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego, przyzna następujące nagrody, które zostały ustalone według stawek brutto:

Nagroda I stopnia - 2500 złotych
Nagroda II stopnia - 2000 złotych
Nagroda III stopnia - 1500 złotych
Nagroda za Najlepszy Zestaw Zagraniczny - 700 złotych
Nagroda MGOK - 500 złotych
Nagroda "Głosu Karczewa" - 500 złotych
Nagroda Parafii Karczew - 500 złotych
oraz, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku, 4 wyróżnienia w formie upominków rzeczowych.

8. Nagrody - "Głosu Karczewa" oraz Nagroda Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury - zostaną przyznane przede wszystkim za utwory poświęcone miastu i gminie Karczew.
9. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
10. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 15 czerwca 2013 roku. O dokładnym terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród wszyscy laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem.
11. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. Organizatorzy nie przesyłają nagród pocztą.
12. NADESŁANYCH PRAC ORGANIZATORZY NIE ZWRACAJĄ.
13. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby nagrodzone i wyróżnione prace zostały opublikowane. Za opublikowanie prac autorom nie będą przysługiwały dodatkowe honoraria.
14. Koszty wyżywienia i noclegów pokrywają organizatorzy.
15. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.
16. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Komitet Organizacyjny.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Krzysztof Kasprzak tel. 505 409 078.


(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa