Turniej Jednego Wiersza im. Ryszarda Szocińskiego - do 31.12.2019 r
Dodane przez Tomasz Kowalczyk dnia 08.12.2019 21:36
Regulamin Konkursu

1. Organizatorem konkursu Turniej Jednego Wiersza im. Ryszarda Szocińskiegor (dalej TJW) jest Fundacja Kulturalno-Artystyczna Testudor; zwana dalej Organizatorem. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym kolejnym edycjom Lubelskiego Przeglądu Poetyckiego Strojne w biel czyli Zima z Bazuną. Więcej informacji o powyższych na: www.fundacjatestudo.org.pl, fb.com/FundacjaTestudo oraz na stronie Przeglądu www.strojnewbiel.cba.pl.

2. Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych, jest skierowany zarówno do profesjonalistów jak i amatorów. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział w konkursie. Organizator jest wyłączony z konkursu.

3. Na Konkurs można nadsyłać jedynie wiersze wcześniej nie nagradzane oraz nie publikowane (szczególnie w wydawnictwach z nr ISBN/ISSN),
nie naruszające innych praw autorskich; związane z szeroko pojętym klimatem turystycznym (tematyka górska, marynistyczna, kulturoznawcza, patriotyczna)
jak również regionem lubelskim. Przez wzgląd na osobę Patrona Konkursu, Ryszarda Szocińskiego, szczególnie cieszy nas twórczość dedykowana Bieszczadom.

4. Zgłoszenia są przyjmowane wyłącznie drogą mailową pod adres: tjw.strojnewbiel@wp.pl do dnia 31 grudnia br.

5. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko Autora oraz godło czyli pseudonim Autora (w treści maila, do wiadomości Organizatora) oraz 1 wiersz konkursowy (preferowane rozszerzenie pliku .doc). opatrzony wyłącznie Godłem. Plik z wierszem powinien być opisany w schemacie: Godło_TytułWiersza_Strojne.

6. Oceny wierszy dokonuje profesjonalne Jury powołane przez Organizatora, który zastrzega sobie prawo do zmiany jego składu. Jury podejmuje decyzje ostateczne i nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień.

7. Laureaci o wynikach zostaną powiadomieni drogą telefoniczną bądź mailową.

8. Organizator nie zapewnia zwrotów kosztów podróży. Organizator zapewnia laureatom nocleg (po wcześniejszym uzgodnieniu) oraz karnet wstępu na festiwal.

9. Zwycięzcy Turnieju Jednego Wiersza otrzymują nagrody rzeczowe lub/i finansowe. Zostaną one wręczone w trakcie ogłoszenia wyników podczas Festiwalu. Szczególnie ważna dla Organizatorów jest informacja, czy nagrodzony będzie obecny osobą własną podczas Przeglądu. W przypadku nieodebrania nagród podczas Przeglądu, Organizator pocztą przesyła wyłącznie dyplom. Każdorazowo nagrodą jest również publikacja wierszy w pismach literackich będących naszymi patronami medialnymi. Ponadto nagrodzone utwory zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatora a także w pamiątkowej publikacji sumującej 10-lecie festiwalu.

10. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na wykorzystanie ich nazwisk oraz utworów w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z festiwalem Strojne w biel Konkursem TJF oraz Fundacją Testudo.

11. Wszyscy uczestnicy konkursu w tym jego Laureaci wyrażają zgodę na bezpłatną publikację wierszy w materiałach informacyjnych festiwalu (strony internetowe, publiczne prezentacje, pamiątkowe publikacje) wyłącznie na cele promocyjne konkursu/festiwalu/organizatora.

12. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dn. 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

13. Nadesłanie utworu konkursowego (wiersza) jest jednoznaczne przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

14. Organizator TJW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

15. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Kwestie nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

16. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres: tjw.strojnewbiel@wp.pl.
Rozszerzona zawartość newsa