XIV TURNIEJ POETYCKI im. Jerzego Kozarzewskiego "ORZECH" - do 18.09.2020
Dodane przez kultura dnia 08.06.2020 15:26
Burmistrz Nysy zaprasza do udziału w XIV EDYCJI TURNIEJU POETYCKIEGO im. Jerzego Kozarzewskiego "ORZECH"

REGULAMIN
l. Organizatorzy
Urząd Miejski w Nysie,
Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik.

Il. Adresaci
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani niezależnie od wieku. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych .
- do lat 18 (dla osób, które nie ukończą 18 lat do dnia 16.10.2020)
- powyżej lat 18 (dla osób, które ukończyły lub ukończą 18 lat przed dniem 16.10.2020)


III. Zasady uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie drogą elektroniczną jednego utworu poetyckiego w języku polskim, o dowolnej tematyce, nie dłuższego niż trzy strony znormalizowanego maszynopisu, dotąd nie publikowanego (w tym również w Internecie) i nie nagradzanego w innych konkursach.
2. Nadesłany utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do utworu należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi i oświadczeniami - wzór karty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie NDK:

http://www.ndk.nysa.pl/wydarzenie-1073-turniej_poetycki_im_jerzego-szczegoly-60607.html
Link

. Jedna osoba nie może wysyłać kilku utworów pod różnymi godłami.
3. W mailu należy zaznaczyć kategorię (czy do lat 18, czy powyżej 18 lat).


IV. Termin nadsyłania utworów
Prace należy nadesłać do dnia 16 września 2020 r. do godz. 15.00
na adres: instruktormz@ndk.nysa.pl
Tytuł maila "ORZECH".


V. Ocena
Utwory zostaną ocenione przez powołane przez organizatora jury w składzie:
1) Karol Maliszewski - przewodniczący jury,
2) Marta Klubowicz,
3) Jacek Podsiadło.
Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorarium utworów konkursowych m. in. w celu publikacji.

VI. Nagrody
Dla laureatów Turnieju przewidziane są nagrody finansowe ufundowane przez Burmistrza Nysy.
Ogólna pula nagród - 4.800,00 zł.
Organizator konkursu przewiduje nagrody w następujących kwotach brutto
W kategorii do lat 18
I miejsce - 700,00 zł oraz statuetka "Orzecha"
Il miejsce - 500,00 zł
III miejsce- 400,00 zł
W kategorii powyżej 18 lat
I miejsce - 1.400,00 zł oraz statuetka "Orzecha"
Il miejsce 1.000,00 zł
III miejsce - 800,00 zł
Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród

VII. Warunki dodatkowe
1. Do laureata, wysłany zostanie pocztą dyplom, oraz statuetka w przypadku zajęcia pierwszego miejsca. Pieniądze zostaną przelane na konto bankowe laureata.
2. Laureat konkursu przenosi na Organizatora prawa autorskie niewyłączne do nagrodzonego lub wyróżnionego w Konkursie wiersza składając w tym zakresie oświadczenie wg wzoru załączonego do niniejszego Regulaminu.

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
Nastąpi 16 października 2020 roku, wyniki będą dostępne na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie.
Informacje dodatkowe o konkursie można uzyskać w Nyskim Domu Kultury
im. Wandy Pawlik teł: (77) 433-33-37 e-mail: instruktormz@ndk.nysa.plRozszerzona zawartość newsa