I OKP „debiutJana” na debiutancki tom (do 20.05.2022)
Dodane przez komnen dnia 21.04.2022 18:51
I Ogólnopolski Konkurs Poetycki "debiutJana"

na debiutancki tomik poetycki Czarnolas 2022

Regulamin

1. Organizator:
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "debiutJana" jest Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, Czarnolas 36, 26-720 Policzna, tel. 48 677 20 05, konkurs@muzeumkochanowski.pl
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Paweł Podlipniak.
2. Cele Konkursu
Celem konkursu jest popularyzowanie poezji współczesnej, wspieranie twórców, którzy nie opublikowali dotąd własnej książki poetyckiej, propagowanie poezji ambitnej, trudnej, rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką, popularyzacja twórczości literackiej, rozpoznanie możliwości twórczego wykorzystywania języka polskiego.
3. Miejsce i terminy

Finał Konkursu odbędzie się 26 czerwca 2022 roku w siedzibie organizatora - adres jak wyżej, w trakcie Festiwalu Poezji.
Termin nadsyłania prac konkursowych na adres mailowy organizatora konkurs@muzeumkochanowski.pl do 20 maja 2022 r. (decyduje data wpływu maila).

4. Zasady i warunki uczestnictwa

Konkurs ma charakter otwarty - jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres mailowy organizatora zestawu 15 wierszy w formie pliku PDF opatrzonego godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnym pliku PDF, również opatrzonym godłem autora, należy zamieścić dane autora - imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Zestawy oznaczone imieniem i nazwiskiem autora zostaną odrzucone ze względów formalnych.
Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej i nagradzane w innych konkursach.
Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na publikację wierszy w zinie literacko-kulturalnym Bunkier oraz w pokonkursowych publikacjach okolicznościowych.

5. Rozstrzygnięcie Konkursu

Wstępnej preselekcji zestawów konkursowych dokona sekretarz Jury Paweł Podlipniak,
Jury konkursu w składzie: Karol Maliszewski, Jacek Dehnel, Andrzej Saramonowicz, Ireneusz Domański, Paweł Podlipniak (sekretarz) oceniać będzie poszczególne wiersze oraz spójność zestawów pod kątem publikacji w postaci tomiku poetyckiego.
Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:
I nagroda 3 000 zł i publikacja tomiku poetyckiego,
II nagroda 2 000 zł i publikacja arkusza poetyckiego,
III nagroda 1 000 zł.
Jury zastrzega sobie możliwość publikacji wybranych wierszy zauważonych autorów w zinie literacko-kulturalnym Bunkier.
Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora. O wynikach Konkursu Laureaci zostaną powiadomieni najpóźniej 19 czerwca 2022 roku telefonicznie oraz drogą elektroniczną.


7. Uwagi dodatkowe
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje u Organizatora konkursu.

Rozszerzona zawartość newsa