IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki ''Moja szuflada'' - do 31.05.2008
Dodane przez moderator4 dnia 29.03.2008 17:15
IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Moja szuflada

Regulamin

Patronat honorowy
Burmistrz Miasta Wieruszowa

Organizatorzy
Wieruszowski Dom Kultury przy współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Powiatową Biblioteką Powiatową przy wsparciu Starostwa Powiatowego

Cele konkursu
1. Pobudzenie wrażliwości poetyckiej
2. Łowienie talentów
3. Promocja dobrej twórczości

Zasady uczestnictwa
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich piszących w kraju i za granicą. Nic i nikt nie jest ograniczeniem!
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
a) I - dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat
b) II - młodzież w wieku 16-20 lat
c) III - osoby powyżej 20 lat
3. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie (lub czytelnym rękopisie) zestawu zawierającego od 1 do 3 wierszy - różnych lub tworzących całość.
4. W konkursie nie mogą brać udziału utwory wcześniej publikowane lub nagradzane.
5. Każdy wiersz powinien być nadesłany w czterech egzemplarzach. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym (pseudonim). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr telefonu, e-mail oraz notatkę bibliograficzną). Uczniowie proszeni są o podanie klasy, szkoły, ewentualnie nazwiska nauczyciela prowadzącego.
6. Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
7. Tematyka i forma wierszy dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.
8. Zestawy wierszy należy nadsyłać na adres:

Wieruszowski Dom Kultury
ul. Rynek 8/9
98-400 Wieruszów


9. Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

Terminy
1. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 maja 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas biesiady poetycko-muzycznej.
3. O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizator powiadamia tylko laureatów (listownie, mailem lub telefonicznie). Protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie WWW organizatora po rozstrzygnięciu konkursu.

Nagrody
1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów.
2. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
3. Odbiór nagród możliwy jest wyłącznie podczas imprezy finałowej. W innym przypadku nagroda przechodzi na rzecz następnej edycji konkursu.
4. Utwory nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane w wydawnictwie dokumentującym plon konkursu.

Postanowienia ogólne
1. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez wypłaty honorariów.
3. Organizator nie zwraca kosztów podróży i noclegów laureatów.

Dodatkowe informacje na temat konkursu uzyskać można pod numerem tel. (062) 7841080 lub mailowo: wdkwieruszow@o2.pl.


Rozszerzona zawartość newsa