XIV OKP Jednego Wiersza, Chojnicka Noc Poetów - do 31.05.08
Dodane przez moderator2 dnia 16.04.2008 18:51
Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnicach

ogłasza

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jednego Wiersza

organizowany w ramach

XIV CHOJNICKIEJ NOCY POETÓW

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 16 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

2. Każdy uczestnik konkursu przesyła jeden wiersz w pięciu egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (format A4) opatrzonego godłem oraz załącza kopertę z tym samym godłem, tzn. pseudonimem autorskim (nie znakiem graficznym), zawierającą imię, nazwisko i dokładny adres autora, ewentualnie numer telefonu i adres e-mail.
Tematyka prac jest dowolna.
Mile widziane będzie umieszczenie kilku słów o sobie. W kopercie powinna znaleźć się również formułka: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnicach dla celów statutowych" oraz czytelny podpis autora.
Jeden autor złożyć może tylko jedną pracę (wyłącznie w języku polskim).
Prace nie mogą być nigdzie publikowane ani nagradzane.

3. Prace należy nadsyłać do dnia 31 maja 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Wysoka 3
89-600 CHOJNICE


Na kopercie należy zamieścić dopisek "Konkurs poetycki".

4. Oceny nadesłanych prac dokona profesjonalne jury powołane przez organizatorów, w którego skład wejdą poeci i krytycy.
Przewiduje się nagrody i wyróżnienia w następującej wysokości:

I miejsce - 600 zł
II miejsce - 300 zł
III miejsce - 200 zł
trzy wyróżnienia po 100 zł

Jury może zadecydować o innym podziale nagród.

5. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 2 sierpnia 2008 r.
Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną zaproszeni na CHOJNICKĄ NOC POETÓW na koszt organizatora. Nagrody nieodebrane zostaną wysłane pocztą.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.biblioteka.chojnice.pl

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji konkursowych tekstów oraz cytowania ich w mediach bez gratyfikacji pieniężnych dla ich autorów. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na ich publikację w okolicznościowym tomiku poetyckim i prasie regionalnej.
Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Szczegółowe informacje można uzyskać:
pod nr. telefonu: 052 3972807,
e-mail: biblchj@wp.pl

(nadesłane)
Rozszerzona zawartość newsa