18 Złoty Syfon SŻP - do 15.02.2009
Dodane przez moderator2 dnia 02.12.2008 00:55
K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów
oraz
Redakcja pisma literackiego "Red."

ogłasza

KONKURS LITERACKI O LAUR
czyli
ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW
BRZEG 2009
Pod sloganem przewodnim "Mam angaż"REGULAMIN

Objaśnienie - preambuła konkursu
Widmo poezji zaangażowanej krąży w domysłach kilku krytyków. Czy poezja jeszcze potrafi się angażować? W co by miała się angażować poezja? Czy poezja zaangażowana to w domyśle tylko poezja odwołująca się do ideałów lewicowych czy nawet lewackich i anarchistycznych? A może to także poezja religijna, patriotyczna, prawicowa? A może poezja może i powinna się angażować tylko w siebie, własną pojedynczość, niepowtarzalność, język? Organizatorzy tego wszystkiego nie wiedzą. Konkurs ma być sprawdzeniem, co w trawie piszczy, swoistym eksperymentem na żywej tkance pisanych wierszy. Czy to, co piszesz - może z jakich względów aspirować do miana poezji zaangażowanej? Sprawdź(my) to! Powodzenia!


1. Klub Integracji Twórczych "Stowarzyszenie Żywych Poetów" z Brzegu ogłasza KONKURS LITERACKI O LAUR czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2009 pod sloganem przewodnim "Mam angaż". Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto zastosuje się do regulaminu. Nie ma ograniczeń wiekowych.

2. Prace konkursowe powinny wiązać się w treści i formie ze sloganem przewodnim konkursu, dopuszczalne są nawiązania nader luźne, swobodne, poprzez podobieństwa lub antytezy.

3. Uczestnicy winni nadsyłać zestawy - po 3 utwory poetyckie w 5 kopiach.

4. Termin nadsyłania prac upływa dnia 15 lutego 2009, liczy się data stempla pocztowego. Zestawy prac należy nadsyłać na adres:

K. I. T. "STOWARZYSZENIE ŻYWYCH POETÓW"
GALERIA BRZESKIEGO CENTRUM KULTURY
RYNEK - RATUSZ, 49-300 BRZEG

z dopiskiem: "Mam angaż"

5. Zestawy prosimy opatrzyć godłem autora, a w osobnej kopercie oznaczonej tym samym godłem, przesłać szczegółowe dane autora.

6. Przez godło rozumie się jakikolwiek znak graficzny, słowo, logo lub alfanumeryczny symbol maskujący właściwą tożsamość autora.

7. Utwory nadsyłane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach ani publikowane w: prasie literackiej, drukach zwartych, prasie ogólnopolskiej. Mogą być publikowane w drukach ulotnych, internecie, prasie lokalnej, radio i telewizji.

8. Nadesłane zestawy wierszy oceni jury, złożone tradycyjnie z laureatów poprzedniej edycji konkursu posiłkowanych przez członków Stowarzyszenia Żywych Poetów oraz redaktorów Pisma Literackiego "Red.".

9. Zgłoszenia nie spełniające regulaminowych wymogów, będą dyskwalifikowane. Można nadsyłać pod jednym godłem prace w obu kategoriach.

10. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie, internetowo, telefonicznie, lub w jakikolwiek inny skuteczny sposób.

11. Wręczenie nagród, pod postacią "Złotych Syfonów" oraz wkładów pieniężnych do skarbonek-świnek, odbędzie się w trakcie XI KONFRONTACJI LITERACKICH "SYFON" które odbędą się w Brzegu marcu 2009 roku.

12. W czasie XI Konfrontacji Literackich "Syfon" rozegrany także zostanie pomiędzy laureatami tegorocznymi a zeszłorocznymi (a tegorocznymi jurorami) Konkurs o nagrodę publiczności.

13. Laureaci A.D. 2009 zostaną zaproszeni do prac jury w roku 2010 oraz do udziału w XII Konfrontacjach Literackich "Syfon" (o ile te się odbędą).

13. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://free.art.pl/szp
pod adresami e-mailowymi:
kit_szp@wp.pl i red._akcja@wp.pl
oraz pod numerami telefonów:
(077) 416-02-30 (w godzinach 10-18, od wtorku do niedzieli),
698 315 560 lub 691 410 114 (całą dobę, acz z umiarem).

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz eseistyki, oraz godeł i tekstów wybitnie nienagrodzonych.

15. Nagrodzone teksty będą brane pod uwagę przez kolegium redakcyjne do publikacji w jednym z przewidzianych w roku 2009 numerów pisma literackiego "Red."
Rozszerzona zawartość newsa