poezja polska - serwis internetowy

STRONA GŁÓWNA ˇ REGULAMIN ˇ WIERSZE UŻYTKOWNIKÓW ˇ IMAK - MAGAZYN VIDEO ˇ AKTUALNOŚCI ˇ FORUM ˇ KSIĘGARNIA "POEZJA"Sobota, 27.11.2021
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA

REGULAMIN
POLITYKA PRYWATNOŚCI

PARNAS - POECI - WIERSZE

WIERSZE UŻYTKOWNIKÓW

WIERSZE /VIDEO/

PIOSENKA POETYCKA /VIDEO/

IMAK - MAGAZYN VIDEO

WOKÓŁ POEZJI /teksty/

WOKÓŁ POEZJI /VIDEO/

RECENZJE UŻYTKOWNIKÓW

KONKURSY 2008/10 (archiwum)

KONKURSY KWARTAŁU 2010 - 2012

-- KONKURS NA WIERSZ -- (IV kwartał 2012)

SUKCESY

GALERIA FOTO

AKTUALNOŚCI

FORUM

CZAT

KSIĘGARNIA "POEZJA"

LINKI

KONTAKT

Szukaj


Ostatnio dodane Wiersze
w ciszy epilogu
rozmowa
kroniki arabskie
Przytul się do siebie
kartki na gwiazdki
Prognoza
Przegląd Twórczości ...
Odmiana
Po obejrzeniu "Sierp...
My
Wątki na Forum
Najnowsze Wpisy
Co to jest poezja?
"Na początku było sł...
EKSPERYMENTY
Parafrazy
,, limeryki"
slam?
playlista- niezapomn...
bez pośpiechu
Memy wideo
Potrzebuję Waszej ra...
Licznik odwiedzin
[licznik]
OKP "20 wierszy na 20-lecie praw miejskich Łomianek" - do 31.10.2009
Konkursy - ogłoszenia, informacjeRegulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łomiankach.

2. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski.
Patronat medialny nad konkursem sprawują portal Związku Literatów Polskich www.literaci.eu, Gazeta Łomiankowska, portal Łomianki.info, magazyny literackie "Poezja dzisiaj" i "ZNAJ".

3. Konkurs organizowany jest w roku jubileuszowym w ramach obchodów 20-lecia nadania Łomiankom praw miejskich.

4. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy autorzy - zarówno zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w związkach twórczych bez ograniczeń wiekowych.

5. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników organizatora.

6. Oceny prac konkursowych dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora w skład którego wejdą członkowie Związku Literatów Polskich.

7. Konkurs prowadzony będzie w dwóch kategoriach: "Łomianki widziane z bliska" i "Łomianki widziane z oddali".

7.1. Do uczestnictwa w kategorii "Łomianki widziane z bliska" prganizatorzy zapraszają wszystkie osoby zamieszkałe na stałe na terenie gminy Łomianki.

7.2. Do uczestnictwa w kategorii "Łomianki widziane z oddali" organizatorzy zapraszają osoby nie mieszkające na stałe na terenie gminy Łomianki.

7.3. Dane uczestników konkursu będą weryfikowane pod względem zamieszkania w Łomiankach i wskazania przez nich odpowiedniej kategorii.

8. Pula nagród konkursu to 2 000 zł oraz nagrody rzeczowe o wartości 1 000 zł. Pula nagród może ulec zwiększeniu.

9. W przypadku przyznania przez jury jednej nagrody głównej jej przewidywania wysokość to 1 000 zł brutto.

9.1. O ostatecznym podziale nagród zadecyduje jury w porozumieniu z organizatorem.

9.2. Jury może przyznać dwie nagrody główne w obu kategoriach.

9.3. Jury może przyznać nagrody niższego stopnia i/lub wyróżnienia w obydwu lub jednej z kategorii konkursowych.

9.4. W przypadku niewielkiej ilości nadesłanych na konkurs prac i/lub niskiej wartości literackiej prac nadesłanych jury w porozumieniu z organizatorem może również odstąpić od przyznania nagród w konkursie. W takim przypadku organizator może ogłosić nowy, późniejszy o co najmniej dwa miesiące termin nadsyłania prac i wprowadzić zmiany do regulaminu konkursu. Jeśli liczba prac nadesłanych w drugim terminie nadal będzie mała i/lub wartość literacka prac nadesłanych nadal będzie niska organizator może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu, informując o tym na stronie internetowej www.lomianki.art.pl

10. Pracami konkursowymi są zestawy wierszy zawierające od 1 do 3 wierszy o tematyce związanej z Łomiankami. W przypadku nadesłania przez autora większej liczby wierszy w jednym zestawie jury oceniać będzie wyłącznie trzy pierwsze utwory z zestawu.

11. Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem (pseudonimem lub liczbą). Jury nie będzie oceniać prac nie anonimowych.

12. Autor może pod jednym godłem zgłosić tylko jeden zestaw prac.

13. Autor może dostarczyć organizatorowi dowolną liczbę zestawów pod warunkiem, że będą one opatrzone różnymi godłami.

14. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory własnego autorstwa, napisane w języku polskim.

14.1. Wiersze nadsyłane na konkurs nie mogą być nagradzane w innych konkursach ani publikowane w książkach i prasie.

14.2. Organizator dopuści do konkursu wiersze publikowane w internecie pod pseudonimem (nickiem) różnym od nazwiska autora.

14.3. W przypadku zgłoszenia do konkursu prac nagrodzonych w innych konkursach lub publikowanych (z wyłączeniem publikacji w internecie pod pseudonimem) wszystkie zestawy danego autora (jeśli dostarczy więcej niż jeden) zostaną wycofane z konkursu a autor nie będzie mógł uczestniczyć w konkursach literackich organizowanych przez Dom Kultury w Łomiankach przez okres 5 lat.

14.4. W przypadku zgłoszenia do konkursu prac będących plagiatem organizator złoży do organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez uczestnika konkursu. Autor zestawu nie będzie mógł również uczestniczyć w konkursach literackich organizowanych przez Dom Kultury w Łomiankach przez okres 10 lat.

15. Ostateczny termin dostarczania prac konkursowych to 31 października 2009 r., przy czym ostateczny moment zamknięcia puli konkursowej różni się w zależności od drogi jaką zostaną dostarczone.

16. Prace konkursowe można dostarczyć organizatorowi bezpośrednio lub drogą pocztową lub drogą elektroniczną z zachowaniem następujących zasad:

16.1. Prace można dostarczyć do biura Domu Kultury w Łomiankach, ul. Wiejska 12a, wejście od ul. Szczęśliwej w godzinach pracy Domu Kultury. Prace powinny być wydrukowane w 3 egzemplarzach, na każdej stronie opatrzone godłem i nazwą kategorii "Łomianki widziane z bliska" lub "Łomianki widziane z oddali" (patrz pkt. 7 Regulaminu) i umieszczone w zaklejonej kopercie z adnotacją "Konkurs poetycki". Wewnątrz koperty musi znaleźć się druga zaklejona koperta opatrzona godłem zawierająca dane osobowe autora. Prace będą przyjmowane do godz. 15.00 30 października 2009 r.

16.2. Prace można dostarczyć listem zwykłym lub priorytetowym na adres:

Dom Kultury w Łomiankach
ul. Wiejska 12a
05-092 Łomianki

z dopiskiem "Konkurs poetycki".

Na kopercie nie należy umieszczać informacji adresowych autora. Listy polecone oraz przesyłki kurierskie nie będą odbierane przez organizatora konkursu. Wewnątrz koperty powinny znaleźć się prace wydrukowane w 3 egzemplarzach, na każdej stronie opatrzone godłem i nazwą kategorii "Łomianki widziane z bliska" lub "Łomianki widziane z oddali". Wewnątrz koperty musi znaleźć się druga zaklejona koperta opatrzona godłem zawierająca dane osobowe autora. Organizator dopuści do konkursu przesyłki z datą stempla pocztowego najpóźniej z dnia 31 października 2009 r.

16.3. Prace można dostarczyć drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazanej przez organizatora z zachowaniem zasad anonimowości. Postępowanie w tym przypadku jest następujące: zestaw wierszy ma stanowić załącznik do listu w jednym z formatów pliku DOC, PDF, ODT lub RTF. Wiersze muszą być opatrzone na każdej stronie godłem i adnotacją o kategorii. Zestawy wklejone bezpośrednio do treści listu lub w innych niż wymienione formatach nie będą przez organizatora dopuszczone do konkursu. W temacie listu należy podać godło. List wraz z załącznikiem należy przesłać na adres:

wiersze20@lomianki.art.pl

Uczestnik zobowiązany jest również do przesłania danych osobowych jako załącznik do listu w postaci pliku DOC, PDF, ODT lub RTF na adres: dane20@lomianki.art.pl . W temacie listu należy podać godło. Dane osobowe wklejone bezpośrednio do treści listu lub w innych niż wymienione formatach będą dyskwalifikować zestaw nadesłany pod tym samym godłem. Organizatorzy proszą o przesyłanie listów ze skrzynek nie będących odpowiednikami imienia i nazwiska uczestnika (typu jan.kowalski@gmail.com). Ostateczny termin nadsyłania prac drogą elektroniczną to 31 października 2009 r. godz. 23.59.

16.4. Jako dane osobowe autora organizator przyjmuje następujące informacje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, ewentualnie również komunikator internetowy Skype.

16.5. Przesyłki nie spełniające wymogów określonych w niniejszym regulaminie, niekompletne, uszkodzone, nie zachowujące zasad anonimowego uczestnictwa w konkursie, nadesłane po terminie nie będą przez organizatorów dopuszczone do konkursu.

17. Organizator zastrzega sobie prawo eksploatacji utworów w konkursie poprzez ich publikacje na wszelkich możliwych polach (m.in. media, internet, publikacje zwarte i ulotne) bez dodatkowego honorarium dla ich autorów.

18. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi podczas imprezy "Na strychu w Łomiankach - wieczór 17." 12 grudnia 2009 r o godz. 17.00.

18.1. Uczestnictwo w imprezie finałowej jest dla laureatów obowiązkowe, a nieobecność oznaczać będzie utratę nagród pieniężnych i/lub rzeczowych.

18.2. W warunkach szczególnych, jeśli nieobecność laureata będzie zapowiedziana i usprawiedliwiona, organizator może wskazać inny termin odbioru nagrody podczas kolejnej imprezy z cyklu "Na strychu w Łomiankach".

18.3. Dokładny termin rozstrzygnięcia konkursu będzie podany na stronie internetowej Domu Kultury w Łomiankach - www.lomianki.art.pl

19. Werdykt jury pozostanie niejawny do momentu jego prezentacji podczas imprezy finałowej. Organizator zastrzega sobie prawo do ujawnienia werdyktu przed imprezą finałową wybranym osobom oraz części postanowień jury laureatom konkursu.

19.1. W ciągu 5 dni od imprezy finałowej organizator opublikuje pełną treść werdyktu jury na stronie internetowej www.lomianki.art.pl

20. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii "20 wierszy na 20-lecie praw miejskich Łomianek". Decyzje, które z nagrodzonych utworów znajdą się w antologii podejmie organizator bez konieczności dodatkowych uzgodnień z autorami.

20.1. Autorzy, których wiersze zostaną opublikowane w antologii, otrzymają bezpłatnie 2 egzemplarze autorskie wyżej wymienionej publikacji.

20.2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają egzemplarz wyżej wymienionej publikacji.

21. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne ze znajomością niniejszego regulaminu i akceptacją jego warunków.

22. W kwestiach spornych i nie objętych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje podejmuje organizator.

22.1. Decyzje organizatora mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.

22.2. Ewentualne uwagi dotyczące konkursu można zgłaszać do organizatora na adres poczty elektronicznej konkurs20@lomianki.art.pl

23. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie www.lomianki.art.pl .


(za: www.literaci.eu)
Dodane przez zam dnia 16.10.2009 15:35 ˇ 1818 Czytań Drukuj
Współpracują z nami

agencja zatrudnienia

REKLAMA GOOGLE

Pajacyk
[www.pajacyk.pl]
IMAK
VIDEO MAGAZYN
ostatnie wydanie
GRUDZIEŃ 2013

I M A K
internetowy magazyn kulturalny

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Aktualności
Wylane na papier
REFLEKSY XIV Ogólnop...
Nowy tomik Michała W...
IX OKP im. Michała W...
Werdykt jury XLI OKP...
XVI OKP NA WIERSZ "2...
XV Turniej Poetycki ...
Małopolska Nagroda ...
Debiut wochena
XV Konkurs Poetycki ...
Użytkownicy
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 6 260
Nieaktywowani Użytkownicy: 0
Najnowszy Użytkownik: Filipekkek

nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść wpisów
dokonywanych przez gości i użytkowników serwisu

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

copyright © korgo sp. z o.o.
witryna jako całość i poszczególne jej fragmenty podlegają ochronie w myśl prawa autorskiego
wykorzystywanie bez zgody właściciela całości lub fragmentów serwisu jest zabronione
serwis powstał wg pomysłu Piotra Kontka i Leszka Kolczyńskiego

63378789 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion v6.01.7 © 2003-2005